Svátost křtu

Před křtem dětí předškolního věku je třeba, aby rodiče navštívili přípravu. Přípravy probíhají vybrané měsíce v úterý v 18:00 hod. ve farním sále třikrát v měsíci. Více informací se dozvíte u Štěpána Hadače, na tel.čísle 731 402 857.

Děti školního věku se připravují na svůj křest samostatně po domluvě s katechetkou. K tomu je nutný souhlas rodičů. K této přípravě je nutné se přihlásit do Vánoc. Samotná příprava probíhá na Děkanství od Vánoc až do neděle po slavnosti Těla a Krve Páně, kdy je 1. svaté přijímání. Přípravy probíhají vždy v úterý v 15:00 hod. ve farním sále.

Příprava dospělých na křest probíhá od září do Velikonoc, opět po domluvě v kanceláři Děkanství. Přijetí mezi katechumeny je v sobotu před svátkem Křtu Páně (neděle po 6. lednu). Přijetí mezi čekatele křtu je v sobotu před 1. postní nedělí. Katechumeni jsou zároveň připravováni na přijetí svátosti eucharistie a biřmování, které přijmou při liturgii velikonoční vigilie.

 

Svátost manželství

Manželství uzavřené v kostele má platnost i před státem.
Na převzetí závazků spojených s plněním křesťanského manželství je třeba se dobře připravit. Přípravy na manželství probíhají na českobudějovickém biskupství.

Snoubenci, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek musí dále vyplnit, společně s knězem (který je bude oddávat) protokol o uzavření manželství. Na toto, kde se řeší formálnosti svazku je vhodné přinést s sebou občanský průkaz a kopii křestního listu. Na toto setkání je třeba se domluvit alespoň 4 měsíce před uzavřením manželství.

Potřebujete potvrzení o křtu pro svatbu v kostele?

Kontaktujte kancelář děkanství v úředních hodinách.

Uzavřeli jste v minulosti pouze civilní manželství?

Toto manželství je možné dodatečně podle předpisů církve zplatnit. Rádi vám poradíme jak postupovat. Nemáte se čeho obávat…

 

Svátost smíření

Svátost smíření, ,,zpověď“ je velikým darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku. Příležitost ke svátosti smíření máte 30 minut přede mší svatou. Případně po telefonické domluvě s knězem.
 
 

Svátost nemocných

Svátost nemocných může přijmout člověk vážně nemocný, člověk zesláblý stářím a také ten, který se má podrobit vážné operaci. Tato svátost přináší těm, kdo ji s vírou přijímají, duševní i tělesnou úlevu, zahlazuje viny, posiluje nemocného a probouzí v něm velikou důvěru v Boží milosrdenství. Nemocnému může být udělena doma, v kostele i v nemocnici. Chcete-li přijmout svátost nemocných můžete kontaktovat jakéhokoliv katolického kněze.
 
 

Křesťanský pohřeb

Ke křesťanskému pohřbu je vhodné, aby pozůstalí osobně domluvili s duchovním správcem formu posledního rozloučení. Pokud kněz zemřelého osobně neznal, uvítá od pozůstalých základní informace o životě zemřelého.