Čemu věříme/Our belief

Čemu věříme/Our belief

Křesťané věří, že Bůh je Láska, který se s člověkem chce dělit o své štěstí.

Křesťané věří, že Ježíš Kristus je Spasitel (tedy ten, kdo nás zachraňuje z moci zla pro Boha), že tento Ježíš je synem Božím, který těm, kdo v něho uvěřili, dává svého svatého Ducha a účast na svém životě.

Křesťan věří v Boha Otce, jeho syna Ježíše a Ducha svatého a tyto tři vyznává jako jednoho Boha ve třech osobách – Trojici.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KŘESŤANSKÉ VÍRY

Základní charakteristikou křesťanské víry na rozdíl od víry ve většině jiných náboženství (hinduismus, různé cesty jogy) nebo na rozdíl od jiných nábožensko-filozofických postojů (např. buddhismus) je to, že křesťanská víra je odpovědí na Boží čin, na Boží sebezjevení. Jinak řečeno: obsahem křesťanské víry není jen to, na co člověk přišel sám, co hledáním nalezl a co si podle svého usouzení přisvojil. Obsahem křesťanské víry je to, co Bůh skrze lidi (Mojžíš, proroci) v izraelském národě a vrcholně pak skrze svého syna, Ježíše, sdělil lidem a co jim nabídl k jejich záchraně.

Z toho plyne, že křesťanská víra:
  • má charakter dialogu - Bůh mluví, člověk naslouchá a v postoji víry odpovídá, člověk ale také mluví, ptá se a Bůh skrze Bibli, skrze církev nebo v osobní modlitbě odpovídá
  • je cestou k přijetí spásy, tedy Božího činu ve prospěch člověka, spása osvobozuje člověka od zla, hříchu, osvobozuje ho, dává mu pokoj a život s Bohem
  • je vyznáním naší odkázanosti na Boha – křesťanská víra vlastně vyznává, že je omylem domnívat se, že si člověk vystačí sám
  • popírá, že by plné osvobození z moci zla mohl člověk uskutečnit vlastními silami - člověk potřebuje Boha
  • spočívá v osobním rozhodnutí přijmout Ježíše Krista jako spasitele (jako toho, kdo nás má moc zachránit a přivést k naplněnému životu) a vydat se v jeho šlépějích až ke vzkříšení